Роль копінг-стратегій у зниженні симптомів ПТСР в учасників бойових дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.). - Харків, 2018. - 13 - 16С.

Анотація

У статті визначена роль копінг-стратегій у зниженні симптомів посттравматичного стресового родзладу в учасників бойових дій. Зазначено, що посттравматичний стресовий родзлад - це непсихотична відставлена і/або затяжна реакція на стресову подію або ситуацію (короткочасну або тривалу) виключно загрозливого або катастрофічного характеру, які в принципі можуть викликати загальний дистрес майже у будь-якої людини (наприклад, військові дії, серйозні нещасні випадки, спостереження за насильницькою смертю інших, роль жертви тортур, тероризму).
The article defines the role of coping strategies in reducing the symptoms of post-traumatic stress disorder in combatants. Post-traumatic stress disorder has been defined as a non-psychotic delayed and/or prolonged reaction to a stressful event or situation (short-term or long-term) of an exceptionally threatening or catastrophic nature, which, in principle, can cause general distress in almost any person (for example, military operations, serious accidents). cases, watching the violent death of others, the role of a victim of torture, terrorism).
В статье определена роль копинг-стратегий в снижении симптомов посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий. Отмечено, что посттравматическое стрессовое расстройство - это непсихотическая отставленная и/или затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию (кратковременное или длительное) исключительно угрожающего или катастрофического характера, которые в принципе могут вызвать общий дистресс почти у любого человека (например, военные действия, серьезные несчастные случаи, наблюдение за насильственной смертью других, роль жертвы пыток, терроризма).

Опис

Бобченок О. О. Роль копінг-стратегій у зниженні симптомів ПТСР в учасників бойових дій / О. О. Бобченок // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 13 - 16.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, посттравматичний стресовий розлад, копінг-стратегії, учасники бойових дій, посттравматическое стрессовое расстройство, копинг-стратегии, участники боевых действий, post-traumatic stress disorder, coping strategies, combatants

Бібліографічний опис