Екзистенційна безпека особистості в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 32-34

Анотація

Війна є антропологічною катастрофою, яка призводить до дестабілізації соціальних і політичних структур держави та суспільства, поглиблення страху перед радикальним екстремізмом, тероризмом, масовими вбивствами, насиллям. Деструктивні наслідки війни актуалізують проблему безпеки особистості, основу якої становить екзистенційна безпека як базова потреба особистості, основа для переосмислення життя, усвідомлення справжніх цінностей і орієнтирів, актуалізації сил та можливостей для відновлення потенціалу в умовах війни та мирному житті.
War is an anthropological catastrophe that leads to destabilization of social and political structures of the state and society, deepening of fear of radical extremism, terrorism, mass murders, and violence. The destructive consequences of war actualize the problem of personal security, the basis of which is existential security as a basic need of the individual, the basis for rethinking life, realizing true values ​​and orientations, actualizing forces and opportunities for restoring potential in conditions of war and peaceful life.
Война является антропологической катастрофой, которая приводит к дестабилизации социальных и политических структур государства и общества, углублению страха перед радикальным экстремизмом, терроризмом, массовыми убийствами, насилием. Деструктивные последствия войны актуализируют проблему безопасности личности, основу которой составляет экзистенциальная безопасность как базовая потребность личности, основа для переосмысления жизни, осознания подлинных ценностей и ориентиров, актуализации сил и возможностей для восстановления потенциала в условиях войны и мирной жизни.

Опис

Брусакова, О. В. Екзистенційна безпека особистості в умовах війни / Оксана Валеріївна Брусакова // Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. поліція України та ін. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 32-34.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, війна, екзистенційна безпека особистості, existential security of the individual, war, война, экзистенциальная безопасность личности, безпека людини, human security, безопасность человека

Бібліографічний опис