Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 90-95

Анотація

Проаналізовано особливості формування поліцейського права та його трансформації в адміністративне право. Визначено сучасний зміст науки поліцейського права. Доведено, що завдяки грамотно розробленому та впровадженому поліцейському законодавству можна досягти підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ. Обґрунтовано доцільність проведення кодифікації административное право України.
The features of forming the police law and its transformation into the administrative law are analyzed. The modern maintenance of science of police law are certained. It is proved that due to the correctly developed and inculcated police legislation it will be possible to attain the increase the efficiency of activity of bodies of internal affairs. The expedience of leadthrough the kodifikation of police legislation of Ukraine are grounded.
Проанализированы особенности формирования полицейского права и его трансформации в административное право. Определено современное содержание науки полицейского права. Доказано, что благодаря грамотно разработанному и внедренному полицейскому законодательству возможно достичь повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. Обоснована целесообразность проведения кодификации полицейского законодательства Украины.

Опис

Ключові слова

поліцейське право, police law, полицейское право, органи внутрішніх справ, law enforcement bodies, органы внутренних дел, адміністративне право, administrative law, административное право, поліцейське законодавство, police legislation, полицейское законодательство

Бібліографічний опис

Фомін, Ю. В. Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ / Ю. В. Фомін // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 90-95.