Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-05-16

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 352 с.

Анотація

У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
Scientific research of cadets and students of Kharkiv National University of Internal Affairs and other higher educational establishments in many fields of law enforcement activities presented in the collection of articles.
В сборнике нашли отражение научные исследования курсантов и студентов Харьковского национального университета внутренних дел и других харьковских вузов по многим отраслям правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Опис

Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : XVI наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 16 трав. 2009 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 352 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Психологія. Рsychology. Психология, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, економічна безпека, economic security, экономическая безопасность, інформатизація, информатизация, information, захист інформації, защита информации, protection of information, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, тактико-спеціальна підготовка, тактико-специальная подготовка, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, расследование преступлений, розслідування злочинів, investigation of crimes, Кримінологія. Criminology. Криминология, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності : XVI науково-практична конференція курсантів та студентів (м. Харків, 16 трав. 2009 р.)

Зібрання