Концепція «зеленої» економіки як передумова сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 896-897.

Анотація

Зазначено, що концепція «зеленої» економіки – це система відносин, орієнтована на підвищення здоров’я нації та забезпечення соціальної справедливості в суспільстві на засадах формування ефективної системи природокористування та закріплення принципів екосвідомого виробництва. «Зелена» економіка є сучасною ресурсозберігаючою та соціально-інклюзивною моделлю економіки, покликаною забезпечити ефективний і раціональний соціо-еколого-економічний розвиток. Отмечено, что концепция «зеленой» экономики – это система отношений, ориентированная на повышение здоровья нации и обеспечение социальной справедливости в обществе на основе формирования эффективной системы природопользования и закрепления принципов экосознательного производства. «Зеленая» экономика является современной ресурсосберегающей и социально инклюзивной моделью экономики, призванной обеспечить эффективное и рациональное социо-эколого-экономическое развитие. It is noted that the concept of "green" economy is a system of relations focused on improving the health of the nation and ensuring social justice in society through the formation of an effective system of environmental management and the consolidation of the principles of eco-conscious production. The "green" economy is a modern resource-saving and socially inclusive model of the economy, designed to ensure effective and rational socio-ecological and economic development.

Опис

Петченко М. В. Концепція «зеленої» економіки як передумова сталого розвитку / М. В. Петченко, Т. А. Литовченко, О. О. Глазунова / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 896-897.

Ключові слова

Екологія. Экология. Ecology, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, проблеми екології, проблемы экологии, ecological problems, стан оточуючого середовища, состояние окружающей среды, state of the environment, оточуюче середовище, окружающая среда, environment, забруднення природи, загрязнение природы, nature pollution, аналіз статистичних даних, анализ статистических данных, analysis of statistical data, концепція екоорієнтованої економіки, концепция экоориентированной экономики, eco-oriented economy concept

Бібліографічний опис