Проблеми реєстрації податкових накладних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 674-677.

Анотація

Зазначено, що блокування процесу реєстрації податкових накладних, а саме, відповідно до критерію за п. 8 ризикованості платників ПДВ, за наявності бездіяльності з боку контролюючих та правоохоронних органів щодо встановлення всіх обставин та обґрунтування вини, суперечить вимогам практики Європейського суду з прав людини щодо належного правління, відповідно до якої у такому випадку відповідальність несе саме держава. Отмечено, что блокирование процесса регистрации налоговых накладных, а именно, согласно критерию по п. 8 рискованности плательщиков НДС, при наличии бездействия со стороны контролирующих и правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств и обоснованию вины, противоречит требованиям практики Европейского суда по правам человека относительно надлежащего правления, согласно которым в таком случае ответственность несет само государство. It is noted that blocking the process of registering tax invoices, namely, according to the criterion under paragraph 8 of the riskiness of VAT payers, in the presence of inaction on the part of regulatory and law enforcement agencies to establish all the circumstances and justify guilt, contradicts the requirements of the practice of the European Court of Human Rights regarding proper governance , according to which the state itself is responsible in such a case.

Опис

Бондаренко Л. Ф. Проблеми реєстрації податкових накладних / Л. Ф. Бондаренко / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 674-677.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економіка країни, экономика страны, economics of a country, податкові накладні, налоговые накладные, tax invoices, облік податку на додану вартість, учет налога на добавленную стоимость, value added tax accounting, наявність податкової інформації, наличие налоговой информации, availability of tax information, податкові зобов'язання, налоговые обязательства, tax liabilities, Податкове право. Tax law. Налоговое право

Бібліографічний опис