Юридична психологія як навчальна дисципліна у ЗВО зі специфічними умовами навчання з підготовки поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-49

Анотація

Наголошено на важливості психологічних знань у правозастосовній діяльності. Обґрунтовується важливість вивчення юридичної психології здобувачами вищої освіти у ЗВО з підготовки поліцейських. Аналізуються особливості розвитку юридичної психології як галузі знань.
The importance of psychological knowledge in law enforcement is emphasized. The importance of studying legal psychology by applicants for higher education in the Free Economic Zone for police training is substantiated. The peculiarities of the development of legal psychology as a branch of knowledge are analyzed.
Подчеркнута важность психологических знаний в правоприменительной деятельности. Обосновывается важность изучения юридической психологии соискателями высшего образования в ВУЗе по подготовке полицейских. Анализируются особенности развития юридической психологии как области знаний.

Опис

Бандурка, О. М. Юридична психологія як навчальна дисципліна у ЗВО зі специфічними умовами навчання з підготовки поліцейських / Олександр Маркович Бандурка // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-49.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, юридична психологія, юридическая психология, legal psychology, освітній процес, образовательный процесс, educational process, підготовка поліцейських, подготовка полицейских, police training, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, higher education institutions with specific learning conditions

Бібліографічний опис