Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 795-798.
Abstract
Зазначено, що головною метою системи економічної безпеки є забезпечення стійкого функціонування суб’єктів господарювання та запобігання загрозам їх безпеці, захист законних інтересів об’єктів безпеки від протиправних зазіхань, недопущення втрати прав власності на майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, його знищення, розголошення, втрати, витоку, спотворювання та знищення інформації з обмеженим доступом, порушення роботи технічних засобів. Отмечено, что главной целью системы экономической безопасности является обеспечение устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов и предотвращение угроз их безопасности, защита законных интересов объектов безопасности от противоправных посягательств, недопущение потери прав собственности на имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности, его уничтожение, разглашение, потери, утечки, искажения и уничтожения информации с ограниченным доступом, нарушение работы технических средств. It is noted that the main goal of the economic security system is to ensure the sustainable functioning of economic entities and prevent threats to their security, protect the legitimate interests of security objects from unlawful encroachments, prevent the loss of ownership of property necessary for the implementation of statutory activities, its destruction, disclosure, loss, leakage, distortion and destruction of information with limited access, disruption of technical means.
Description
Гарбузюк К. Г. Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання / К. Г. Гарбузюк, С. О. Ткаченко / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 795-798.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, захист комерційних інтересів, защита коммерческих интересов, protection of commercial interests, захист майнових прав, защита имущественных прав, protection of property rights, моніторинг, мониторинг, monitoring, прогнозування, прогнозирование, forecasting
Citation