Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 379-385

Анотація

У центрі дослідження адміністративно-правового захисту фізичних і юридичних осіб знаходяться теоретичні і практичні проблеми регулювання цього захисту як складової частини правоохоронної діяльності державних органів їх посадових осіб, що охоплює розгляд правозахисних справ, включаючи адміністративно-правові спори, і прийняття по них рішень у встановлених законом формах і порядку. В центре исследования административно-правовой защиты физических и юридических лиц находятся теоретические и практические проблемы регулирования этой защиты как составной части правоохранительной деятельности государственных органов и их должностных лиц, охватывает рассмотрение правозащитных дел, включая административно-правовые споры, и принятие по ним решений в установленных законом формах и порядке. The focus of the study of administrative and legal protection of individuals and legal entities is the theoretical and practical problems of regulating this protection as an integral part of the law enforcement activities of state bodies and their officials, covers the consideration of human rights cases, including administrative and legal disputes, and the adoption of decisions on them in established by law forms and order.

Опис

Бугайчук, К. Л. Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян / К. Л. Бугайчук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 379-385

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, політичні партії, политические партии, political parties, діяльність політичних партій, деятельность политических партий, захист прав і свобод громадян, защита прав и свобод граждан

Бібліографічний опис