Конституційно-правові засади діяльності Президента Республіки Польща у військовій сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2015. - № 6 (Decembrie). - С. 66-70

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі президента в державному механізмі Республіки Польща, зокрема проблемі конституційно-правового врегулювання його компетенції у військовій сфері. Підкреслюється, що саме визнання права індивідуального, конституційно закріпленого та ідеологічно підкріпленого керівництва збройними силами за Президентом Республіки Польща, який водночас є главою держави та уособленням національної єдності, робить його гарантом політичної нейтральності й незалежності армії від усіх політичних сил, у тому числі й наявних політичних партій або груп. На підставі вищевказаного зроблено висновок про наявність у нього всіх необхідних силових важелів, необхідних для забезпечення суверенітету й територіальної цілісності польської держави.
In this article was investigated the role of the President in the state mechanism of the Polish Republic and particularly - the issues of the constitutional law regulation of its competence in the military sphere. Further in the article it was pointed out that the President of the Polish Republic as the Head of the State is the personification of the unity of the nation. Consequently, his individual right to lead the armed forces which is enshrined in the Constitution and reinforced ideologically makes him the guarantor of political neutrality and independence of the army from all the political parties or groups. Based on the above in this article it was concluded that the President has all of the power tools necessary to ensure the sovereignty and territorial integrity of the Polish state.
Статья посвящена исследованию роли президента в государственном механизме Республики Польша, в частности проблеме конституционно-правового регулирования его компетенции в военной сфере. Подчеркивается, что именно признание права индивидуального, конституционно закрепленного и идеологически подкрепленного руководства вооруженными силами за Президентом Республики Польша, который одновременно является главой государства и олицетворением национального единства, делает его гарантом политической нейтральности и независимости армии от всех политических сил, в том числе и имеющихся политических партий или групп. На основании вышеуказанного сделан вывод о наличии у него всех необходимых силовых рычагов, необходимых для обеспечения суверенитета и территориальной целостности польского государства.

Опис

Марчук, М. Конституційно-правові засади діяльності Президента Республіки Польща у військовій сфері / Микола Марчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2015. - № 6 (Decembrie). - С. 66-70.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Польща, Польша, Poland, глава держави, Конституція, збройні сили, органи державної влади, гарант незалежності й територіальної цілісності, президент, глава государства, Конституция, вооруженные силы, органы государственной власти, гарант независимости и территориальной целостности, head of state, Constitution, military administration, government agencies, guarantor of independence and territorial integrity, armed forces, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис