Особливості професійної підготовки поліцейських: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2018. - Вип. 25. - С. 14-17

Анотація

У статті досліджено специфіку професійної підготовки поліцейських у сучасних державах. Проаналізовано вплив поліцейської системи та принципів діяльності поліції на підготовку кадрів. Визначено окремі аспекти підготовки поліцейських, які можливо було б адаптувати та запровадити в Україні. Запропоновано низку заходів щодо оптимізації професійного відбору, мінімізації можливості виникнення професійної деформації поліцейського, оцінки населенням ефективності діяльності правоохоронних органів в Україні.
The article is devoted to the specifics of the professional training of police officers in modem states. The influence o f the police system and the principles of police activity on the training is analyzed. Some aspects o f police training that can be adapted and implemented in Ukraine are dedicated. Moreover, the author has proposed the number of measures to optimize the professional selection, minimize the possibility o f a police professional deformation and assess the effectiveness of the law enforcement agencies’ activities in Ukraine.
В статье исследована специфика профессиональной подготовки полицейских в современных государствах. Проанализировано влияние полицейской системы и принципов деятельности полиции на подготовку кадров. Выделены отдельные аспекты подготовки полицейских, которые могут быть адаптированы и внедрены в Украине. Предложен ряд мероприятий по оптимизации профессионального отбора, минимизации возможности возникновения профессиональной деформации полицейского, оценке населением эффективности деятельности правоохранительных органов Украины.

Опис

Швець Д. В. Особливості професійної підготовки поліцейських: порівняльний аналіз / Швець Д. В. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2018. - Вип. 25. - С. 14-17.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, професійна підготовка, професійний відбір, децентралізована система, централізована підготовка, підготовка кадрів, вимоги до кандидата на службу, правоохоронці, поліція, правоохранители, полиция, law enforcement agencies, police, профессиональная подготовка, профессиональный отбор, децентрализованная система, централизованная подготовка, подготовка кадров, требования к кандидату на службу, professional training, professional selection, decentralized system, centralized training, training, США, Франция, Франція, Польша, Польща, Poland, USA, зарубежный опыт, foreign experience, зарубіжний досвід, France

Бібліографічний опис