Толерантність до невизначеності як специфічна умова інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 12-14

Анотація

Розглянуто толерантність до невизначеності та фактори прийняття рішень як її супутні характеристики в контексті інноваційної діяльності.
Uncertainty tolerance and decision-making factors are considered as its accompanying characteristics in the context of innovative activity.
Рассмотрены толерантность к неопределенности и факторы принятия решений как ее сопутствующие характеристики в контексте инновационной деятельности.

Опис

Алексєєнко, Н. В. Толерантність до невизначеності як специфічна умова інноваційної діяльності / Наталія Володимирівна Алексєєнко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 12-14.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інноваційна діяльність, innovative activity, инновационная деятельность, толерантність до невизначеності, tolerance for uncertainty, толерантность к неопределенности, фактори прийняття рішень, factors decision-making, факторы принятие решений, невизначеність, uncertainty, неопределенность

Бібліографічний опис