Роль національно-патріотичного виховання у формуванні професійної ідентичності правоохоронців України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 32-34

Анотація

Досліджено значення національно-патріотичного виховання у контексті формування професійної ідентичності правоохоронців в Україні. Акцентовано, що глибоке розуміння історії, культури, традицій та цінностей українського народу сприяє розвитку професійної етики, моральної стійкості та відданості серед представників правоохоронних органів. Розглянуто історичний контекст і вплив історичних подій на формування національної самосвідомості, а також адаптацію сучасних правоохоронних структур до нових викликів. Звернуто увагу на методологію національно-патріотичного виховання, включаючи різноманітні освітні та практичні підходи, та підкреслює їхній вплив на професійний розвиток правоохоронців.
The importance of national-patriotic education in the context of the formation of the professional identity of law enforcement officers in Ukraine is studied. It is emphasized that a deep understanding of the history, culture, traditions and values of the Ukrainian people contributes to the development of professional ethics, moral stability and dedication among law enforcement officers bodies The historical context and the influence of historical events on the formation of national self-awareness, as well as the adaptation of modern law enforcement structures to new challenges, are considered. Attention is drawn to the methodology of national-patriotic education, including various educational and practical approaches, and emphasizes their influence on the professional development of law enforcement officers.
Исследовано значение национально-патриотического воспитания в контексте формирования профессиональной идентичности правоохранителей в Украине. Акцентировано, что глубокое понимание истории, культуры, традиций и ценностей украинского народа способствует развитию профессиональной этики, моральной стойкости и преданности среди представителей правоохранительных органов. Рассмотрены исторический контекст и влияние исторических событий на формирование национального самосознания, а также адаптацию современных правоохранительных структур к новым вызовам. Обращено внимание на методологию национально-патриотического воспитания, включая разнообразные образовательные и практические подходы, и подчеркивает их влияние на профессиональное развитие правоохранителей.

Опис

Ключові слова

національно-патріотичне виховання, правоохоронці, Україна, професійна ідентичність, історичний контекст, national-patriotic education, law enforcement officers, Ukraine, professional identity, historical context, национально-патриотическое воспитание, правоохранители, Украина, профессиональная идентичность, исторический контекст

Бібліографічний опис

Макарова, О. П. Роль національно-патріотичного виховання у формуванні професійної ідентичності правоохоронців України / Олена Павлівна Макарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 32-34.