Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Федеративної Республіки Німеччини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 60-65

Анотація

Федеративна Республіка Німеччина, зважаючи на своє геополітичне положення і стабільність національної економіки, однією з перших гостро відчула потребу перегляду державної концепції здійснення в нових історичних умовах міграційної політики, визначення і правового закріплення її основних положень. Правовий статут іноземців під час перебування на території федерації визначається відповідно до норм як національного, так і міжнародного законодавства. Федеративная Республика Германия, несмотря на свое геополитическое положение и стабильность национальной экономики, одной из первых остро почувствовала необходимость пересмотра государственной концепции осуществления в новых исторических условиях миграционной политики, определения и правового закрепления ее основных положений. Правовой устав иностранцев во время пребывания на территории федерации определяется в соответствии с нормами как национального, так и международного законодательства. The Federal Republic of Germany, despite its geopolitical position and the stability of the national economy, was one of the first to acutely feel the need to revise the state concept of implementing the migration policy in the new historical conditions, to define and legalize its main provisions. The legal charter of foreigners during their stay in the territory of the federation is determined in accordance with the norms of both national and international legislation.

Опис

Проневич, О. С. Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Федеративної Республіки Німеччини / О. С. Проневич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 60-65

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, міграційне право, миграционное право, migration law, Німеччина, Германия, Germany, Федеративна Республіка Німеччина, Федеративная Республика Германия, Federal Republic of Germany, міграційні процеси, миграционные процессы, migration processes, перебування іноземних громадян, пребывание иностранных граждан, stay of foreign citizens

Бібліографічний опис