Модернізація аграрного сектору як складова економічної безпеки України: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 422-424

Анотація

Наголошено, що модернізація агропромислового виробництва України повинна проходити в різних площинах і відбиватися в корегуванні пропорцій між факторами виробництва, що передбачає проведення погоджених і взаємообумовлених заходів щодо структурної й техніко-технологічної модернізації. Під структурною модернізацією розуміється надання нової якості основним елементам системи агропромислового виробництва, зміна складу цих елементів.
It was emphasized that the modernization of agro-industrial production of Ukraine should take place in different areas and be reflected in the adjustment of proportions between production factors, which involves the implementation of agreed and mutually determined measures regarding structural and technical-technological modernization. Structural modernization means providing new quality to the main elements of the agro-industrial production system, changing the composition of these elements.
Подчеркнуто, что модернизация агропромышленного производства Украины должна проходить в разных плоскостях и отражаться в корректировке пропорций между факторами производства, что предполагает проведение согласованных и взаимообусловленных мероприятий по структурной и технико-технологической модернизации. Под структурной модернизацией понимается придание нового качества основным элементам системы агропромышленного производства, изменение состава этих элементов.

Опис

Ларіна, Т. Ф. Модернізація аграрного сектору як складова економічної безпеки України: теорія і практика / Тетяна Федорівна Ларіна // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 422-424.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, economic security, экономическая безопасность, аграрний сектор, agricultural sector, аграрный сектор, модернізація, modernization, модернизация

Бібліографічний опис