Окремі організаційно-правові проблеми охорони озонового шару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 149-152

Анотація

Запропоновано внести до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» доповнення, які більш чітко дають уявлення про склад атмосферного повітря, специфічні руйнуючі речовини та процеси, а також можливість, керуючись іншими статями Закону предметніше, враховуючи специфіку озонового шару, організувати його охорону. Предложено внести в Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха» дополнения, которые более четко дают представление о составе атмосферного воздуха, специфические разрушающие вещества и процессы, а также возможность, руководствуясь другими полами Закона предметно, учитывая специфику озонового слоя, организовать его охрану. It is proposed to introduce amendments to the Law of Ukraine “On Atmospheric Air Protection” that more clearly give an idea of the composition of atmospheric air, specific destructive substances and processes, as well as the possibility, guided by other sexes of the Law, to organize its protection, taking into account the specifics of the ozone layer.

Опис

Ільїна, О. В. Окремі організаційно-правові проблеми охорони озонового шару / О. В. Ільїна // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 149-152

Ключові слова

Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, озоновий шар, озоновый слой, ozone layer, охорона атмосферного повітря, охрана атмосферного воздуха, air protection, руйнування атмосферного повітря, разрушение атмосферного воздуха, atmospheric destruction, озоноруйнуючІ речовини, озоноразрушающие вещества, ozone-depleting substances, озоноруйнуючІ процеси, озоноразрушающие процессы, ozone-depleting processes, викиди, выбросы, emissions

Бібліографічний опис