Technological management of innovationsin logistics

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.15544/mts.2023.12

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2023. - Vol. 46, No. 2. - P. 113-123

Анотація

У статті розглядаються проблеми розробки та оцінки технологічного менеджменту інновацій у логістиці. Визначено, що система показників, які використовуються для даної оцінки, залишається дискусійним моментом в оцінці технологічного менеджменту інновацій у логістиці. Відкритим є також питання виділення факторів, які можуть вплинути на ефективність технологічного менеджменту інновацій у логістиці. На цій основі запропоновано методику оцінки технологічного менеджменту інновацій у логістиці. Методологію розроблено з використанням адаптивних методів, параметри яких змінюються залежно від зміни реальних значень показника в ретроспективному періоді, моделей Брауна та методу основної модифікованої складової. Ця методологія дозволить зацікавленим сторонам оптимізувати логістичну діяльність, планувати витрати на таку діяльність та диверсифікувати ризики від такої діяльності. Визначено тенденцію до зниження інновацій у логістиці та їх фінансування, що потребує формування заходів державної підтримки. Метою статті є розробка методології оцінки ефективності управління технологічними інноваціями в логістиці.
The article considers the problems of development and assessment of technological management of innovations in logistics. It is determined that the system of indicators that are used for this assessment remains a controversial point in the assessment of technological management of innovations in logistics. An open question is also the selection of factors that can influence the effectiveness of technological management of innovations in logistics. On this basis, a methodology for assessing technological management of innovation in logistics is proposed. The methodology is developed using adaptive methods, the parameters of which change depending on changes in the real values of the indicator in a retrospective period, Brown's models and the method of the main modified component. This methodology will allow stakeholders to optimize logistics activities, plan the costs of such activities and diversify risks from such activities. A downward trend of innovations in logistics and their financing has been identified, which requires the formation of state support measures. The purpose of the article is to develop a methodology for evaluating the effectiveness of technological innovation management in logistics.
В статье рассматриваются проблемы разработки и оценки технологического менеджмента в логистике. Определено, что система характеристик, используемых для данной оценки, остается дискуссионным моментом в оценке технологического менеджмента инноваций в логистике. Открыт также вопрос выделения факторов, которые могут повлиять на эффективность технологического менеджмента инноваций в логистике. На этой основе предложена методика оценки технологического менеджмента инноваций в логистике.

Опис

Ключові слова

промислові підприємства, інновації, логістика, менеджмент, технології, прогнозування, industrial enterprises, innovations, logistics, technologies, forecasting, промышленные предприятия, инновации, логистика, технологии, прогнозирование

Бібліографічний опис

Lozhachevska, O. Technological management of innovationsin logistics / Olena Lozhachevska, Maksym Bashmakov, Maryna Petchenko, Olga Orlova-Kurilova, Ivan Bereza, Olexander Krasnoshtan, Oleksii Miroshnichenko // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2023. - Vol. 46, No. 2. - P. 113-123. - DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.12.