Про виявлення економічних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 93-99

Анотація

Розкрито зміст поняття «виявлення економічних злочинів», висвітлено процес і засоби виявлення економічних злочинів. Вказано особливості цих злочинів, які впливають на їх латентність. Запропоновано деякі рекомендації щодо усунення недоліків роботи оперативних підрозділів у процесі виявлення та розслідування економічних злочинів. The content of notion «detection of economic crimes» is disclosed. The process and means of economic crimes detection are stated. Peculiarities of these crimes influencing on their latency are pointed out. Some recommendations about removal of disadvantages in operative units work in the process of detection and investigation of economic crimes are offered. Раскрыто содержание понятия «выявление экономических преступлений», отображен процесс и средства выявления экономических преступлений. Указаны особенности этих преступлений, влияющие на их латентность. Предложены некоторые рекомендации по устранению недостатков работы оперативных подразделений в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Опис

Савчук, Т. І. Про виявлення економічних злочинів / Т. І. Савчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 93-99.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, економічні злочини, экономические преступления, economic crimes, поняття, понятие, concept, виявлення економічних злочинів, выявление экономических преступлений, detection of economic crimes, засоби виявлення, средства выявления, detection tools

Бібліографічний опис