Впровадження сучасних технічних засобів навчання в систему СФП майбутніх офіцерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 8(153). - С. 104-109

Анотація

Наголошено, що воєнний стан в Україні диктує свої вимоги щодо підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів (представників інших категорій) інституцій сектора безпеки і оборони України. Достатній рівень фізичної, а також спеціальної фізичної підготовленості сприяє формуванню професійних компетентностей у представників інституцій сектора безпеки і оборони України, що забезпечує якісне виконання ними службово-бойових (оперативних) завдань. Розглянуто розроблення, а також апробація проєкту нормативної бази для впровадження у систему спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України лижного тренажера «Concept 2 Skierg».
It was emphasized that the state of war in Ukraine dictates its requirements for the training of highly qualified officers (representatives of other categories) of the institutions of the security and defense sector of Ukraine. A sufficient level of physical, as well as special physical training, contributes to the formation of professional competences among representatives of the institutions of the security and defense sector of Ukraine, which ensures their high-quality performance of service and combat (operational) tasks. The development and approval of the draft regulatory framework for the introduction of the "Concept 2 Skierg" ski simulator into the system of special physical training of future officers of the National Guard of Ukraine was considered.
Отмечено, что военное положение в Украине диктует свои требования по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров (представителей других категорий) институтов сектора безопасности и обороны Украины. Достаточный уровень физической, а также специальной физической подготовленности способствует формированию профессиональных компетентностей у представителей институтов сектора безопасности и обороны Украины, что обеспечивает качественное выполнение ими служебно-боевых (оперативных) задач. Рассмотрены разработки, а также апробация проекта нормативной базы для внедрения в систему специальной физической подготовки будущих офицеров Национальной гвардии Украины лыжного тренажера «Concept 2 Skierg».

Опис

Хацаюк, О. В. Впровадження сучасних технічних засобів навчання в систему СФП майбутніх офіцерів / Хацаюк О. В., Гіренко С. П., Ванюк Д. В., Волянський В. Г., Задорожний К. А., Лазоренко С. С., Делямба М. М. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 8(153). - С. 104-109. - DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.8(153).24.
Хацаюк, О. В., Гіренко, С. П., Ванюк, Д. В., Волянський, В. Г., Задорожний, К. А., Лазоренко, С. С., & Делямба, М. М. (2022). ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ СФП МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (8(153), 104-109. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.8(153).24.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, higher educational institutions with specific study conditions, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, технічні засоби навчання, technical training, технические средства обучения, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, кардіотренажери, cardio machines, кардиотренажеры, майбутні офіцери, future officers, будущие офицеры, функціональна підготовленість, functional readiness, функциональная подготовленность, лижний тренажер «Concept 2 Skierg»

Бібліографічний опис