До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 130 - 134

Анотація

Рухаючись від загальної характеристики основних напрямків в дослідженні відповідальності до змістовного аналізу, автор зупинився на тих суттєвих параметрах, які розкривають суть феномена соціальної відповідальності і тому можуть слугувати загальнометодологічною, теоретичною основою поняття юридичної відповідальності. Двигаясь от общей характеристики основных направлений в исследовании ответственности к содержательному анализу, автор остановился на тех существенных параметрах, которые раскрывают суть феномена социальной ответственности и поэтому могут служить общеметодологической, теоретической основой понятия юридической ответственности. Moving on from the general characteristics of the main directions in the study of responsibility for meaningful analysis, the author focused on those essential parameters that reveal the essence of the phenomenon of social responsibility and therefore can serve as a general methodological, theoretical basis of the concept of legal responsibility.

Опис

Гришина, Н. В. До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності / Н. В. Гришина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 130 - 134

Ключові слова

адміністративна відповідальність, административная ответственность, юридична відповідальність, юридическая ответственность

Бібліографічний опис