Кримінологічна характеристика працівників органів внутрішніх справ, які вчинили корупційні злочини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 111-116

Анотація

Розглянуто питання поширення корупції серед працівників ОВС України що викликає велике занепокоєння в суспільстві та у керівників держави. Наголошено на необхідністі та актуальністі вивчення сучасного стану корупції в ОВС з метою подальшої розробки заходів її профілактики. Рассмотрены вопросы распространения коррупции среди сотрудников ОВД Украины вызывающего большое беспокойство в обществе и у руководителей государства. Отмечена необходимость и актуальность изучения современного состояния коррупции в ОВД с целью дальнейшей разработки мероприятий ее профилактики. The issues of the spread of corruption among the police officers of Ukraine, causing great concern in society and among state leaders, are examined. The necessity and relevance of studying the current state of corruption in ATS with the aim of further developing measures for its prevention.

Опис

Соколова, В. О. Кримінологічна характеристика працівників органів внутрішніх справ, які вчинили корупційні злочини / В. О. Соколова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 111-116

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, корупція, коррупция, корупція в ОВС, коррупция в ОВД, корупція в органах внутрішніх справ, коррупция в органах внутренних дел

Бібліографічний опис