Tasks and functions of the subjects of guaranteeing rights of persons sentenced to imprisonment in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 28 (April). – P. 92-99

Анотація

Мета статті полягає у визначенні суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, а також аналізі їх завдань та функцій. Під час написання статті були використані такі методи наукового пізнання, як: порівняльноправовий, юридичного аналізу, діалектичний, системно-структурний та логіко-юридичний. Встановлено основні суб’єкти забезпечення та захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні. Констатовано, що охорона прав і свобод осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюється за допомогою розгалуженої системи державних і недержавних суб’єктів, діяльність яких спрямована на впровадження державної політики в цій сфері. Запропоновано класифікацію суб’єктів захисту прав людини і громадянина, зокрема поділено їх на дві основні групи, а саме тих, які: а) наділені відповідними функціями від імені держави; б) здійснюють певні функції як інститути громадянського суспільства. Проаналізовано основні завдання таких суб’єктів, а також визначено та систематизовано їх функції (надано характеристику змісту). Всі функції суб’єктів забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі, розділено на основні (нормотворчу, охоронну, контролю) та додаткові (виховну, ресоціалізації, соціального захисту, запобігання, профілактики). Зроблено висновок, що законодавче закріплення завдань та функцій таких суб’єктів є необхідною умовою для створення ефективної системи забезпечення прав і свобод засуджених осіб. Такий правовий механізм має відповідати загальновизнаним міжнародним стандартам у сфері захисту прав і свобод людини.
The purpose of the article is to identify the entities of ensuring the rights of citizens sentenced to imprisonment in Ukraine, as well as to analyze their tasks and functions. During the writing of the article, such methods of scientific knowledge as: comparative-legal, legal analysis, dialectical, system-structural, logic and legal method were used. The main entities of ensuring and protection the rights of citizens sentenced to imprisonment in Ukraine are identified. It is stated that the protection of the rights and freedoms of persons sentenced to imprisonment is done through an extensive system of state and non-state entities whose activity is aimed at the implementation of state policy in this field. It is proposed to classify the entities of protection of human rights and citizens, in particular they are divided into two main groups, namely who: a) are endowed with relevant functions on behalf of the state; b) perform certain functions as civil society institutions. The basic tasks of such entities are analyzed and their functions are defined and systematized (content characterization is provided). All functions of the entities of ensuring the rights of persons sentenced to imprisonment are divided into basic (normative, security, control) and additional (educational, resocialization, social protection, prevention). It is concluded that the legislative consolidation of the tasks and functions of such entities is a prerequisite for the establishment of an effective system of ensuring the rights and freedoms of convicted persons. Such a legal mechanism must comply with universally recognized international standards in the field of the protection of human rights and freedoms.
Цель статьи заключается в определении субъектов обеспечения прав граждан, осужденных к лишению свободы в Украине, а также анализе их задач и функций.

Опис

Tasks and functions of the subjects of guaranteeing rights of persons sentenced to imprisonment in Ukraine / Serhii Bortnyk, Tatiana Korniakova, Kyrylo Muraviov, Olesia Marchenko // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 28 (April). – P. 92-99. – DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.11.
Bortnyk, S., et al. "Tasks and functions of the subjects of guaranteeing rights of persons sentenced to imprisonment in Ukraine." Amazonia Investiga 9.28 (2020): 92-99. Print.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, publikatsii u WoS, subjects of legal relations, classification of subjects of legal relations, administrative and legal guaranteeing, tasks, functions, sentenced to imprisonment, rights and freedoms, penitentiary system, суб’єкт правовідносин, класифікація суб’єктів правовідносин, адміністративно-правове забезпечення, засуджений до позбавлення волі, права і свободи, пенітенціарна система, субъект правоотношений, классификация субъектов правоотношений, административно-правовое обеспечение, задачи и функции, приговорен к лишения свободы, права и свободы, пенитенциарная система

Бібліографічний опис