Ефективність підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі в умовах конкуренції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: [кол.] моногр. – Харків, 2017. – С. 154-159

Анотація

Обгрунтовано соціально-економічні та політичні перетворення, що відбуваються в теперішній час в Україні, та необхідність у виокремленні характерних особливостей підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, що визначають наукові підходи та методичний інструментарій до оцінки її ефективності.
The socio-economic and political transformations that are currently taking place in Ukraine are justified. The necessity of highlighting the characteristic features of entrepreneurial activity in retail, defining scientific approaches and methodological tools for assessing its effectiveness, is substantiated.
Обоснованны социально-экономические и политические преобразования, происходящие в настоящее время в Украине, и необходимость в выделении характерных особенностей предпринимательской деятельности в розничной торговле, определяющих научные подходы и методический инструментарий для оценки ее эффективности.

Опис

Чорна М. В. Ефективність підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі в умовах конкуренції / Чорна М. В., Дядін А. С. // Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціальноекономічних систем в умовах конкуренції: [кол.] моногр. / за заг. ред. Л. Л. Калініченко. – Харків : ФОП Панов А. М., Видав. ТОВ «В справі», 2017. – С. 154-159.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, роздрібна торгівля, конкуренція, підприємницька діяльність, ефективність діяльності, розничная торговля, конкуренция, предпринимательская деятельность, эффективность деятельности, retail, competition, entrepreneurship, efficiency of activity

Бібліографічний опис