Англійська мова майбутнім магістрам : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2019. – 68 с.

Анотація

Навчальний посібник націлений на формування навичок і вмінь читати, перекладати, аналізувати структуру і зміст текстів, виконувати граматичні та лексичні завдання самостійно. Тексти на загальну тематику. Посібник може використовуватись для самостійної роботи і на заняттях у закладах вищої освіти.
The manual is aimed at the formation of skills and abilities to read, translate, analyze the structure and content of texts, perform grammar and lexical tasks independently. Texts on a general subject. The allowance can be used for independent work and in the classroom in institutions of higher education.
Учебное пособие нацелено на формирование навыков и умений читать, переводить, анализировать структуру и содержание текстов, выполнять грамматические и лексические задания самостоятельно. Тексты на общую тематику. Пособие может использоваться для самостоятельной работы и на занятиях в учреждениях высшего образования.

Опис

Англійська мова майбутнім магістрам: навч. посіб / [уклад. : Бабак Г. С. , Комар А. О. , Потєхін Т. В., за заг. ред. Орлової О. О.; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. інозем. мов фак. №1 ]. – Харків : ХНУВС, 2019. – 68 с.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, English, английский язык, англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова майбутнім магістрам: навчальний посіб. – Харків : Харків. нац. ун. внутр. справ, 2019. – 68 с.