Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками “групи ризику” : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Запоріжжя: Класичний приватний університет

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено проблемі підготовки майбутніх правоохоронців МВС України до роботи з підлітками “групи ризику”. У результаті дослідження виявлено сутність і фактори виникнення проблемної категорії неповнолітніх та особливості професійної підготовки випускників юридичних вищих навчальних закладів до здійснення профілактичної діяльності в системі правоохоронних органів. На основі теоретичного аналізу проблеми, урахування даних експерименту розроблено структуру їх професійної готовності, яку представлено взаємодією мотиваційно-ціннісного, змістового, психологічного та функціонально-визначального компонентів. Обґрунтовано систему вихідних концептуальних положень, зміст та основні параметри педагогічної технології, яка на основі міжпредметних зв’язків забезпечує високу результативність підготовки майбутнього правоохоронця в зазначеному напрямі. Експериментальним шляхом доведена сукупність організаційнопедагогічних умов реалізації комплексу виховних впливів на мотиваційно-вольову, інтелектуально-змістовну й процесуально-діяльнісну сфери курсантів вищого юридичного навчального закладу у процесі їх підготовки до здійснення запобіжнокорекційних заходів з дитячими контингентами, зокрема, до роботи з підлітками “групи ризику”. Програма поетапного формування відповідного новоутворення базується на системно-комплексному, цілісному підході до розвитку особистості курсанта, здійснюваному шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітніх технологій і вродженої активності людини щодо реалізації свого потенціалу в спеціально створених педагогічних умовах.
The dissertation research is devoted to a problem of preparation of the future workers of legal bodies to preventive work with teenagers of “risk group”. Its results have become revealing essence and factors occurrence pedagogical neglect among, the minors and the features of professional training of the graduates of legal high schools for realization of preventive activity in system of legal bodies are considered. On the basis of theoretical analysis of the problem, taking into account the results of the experiment the structure of their professional readiness was developed which is submitted by interaction of motivation-value, substantial, psychological and functional-determine components. The system of initial conceptual rules, contents and main parameters of pedagogical technology is justified, that on the basis of intersubject connections provides high productivity of preparation of future worker of legal bodies in the designated direction. The experimental way proves set of pedagogical conditions of realization of a complex of pedagogical influences on motivate-willed, intelligence-substantial and processіve-active sphere of the cadets during preparation for realization of precautionary-corrective measures with children’s quota. The program of by turn formation of readiness is based on system-complex, integral approach to development of the person which is realized by association of traditional and innovative technologies and inherent activity of the person concerning realization of potential in specially created conditions.
Диссертационная работа посвящена проблеме подготовки будущих правоохранителей к профилактической работе c подростками “группы риска”. В диссертации выявлены сущность и факторы появления подростков “группы риска” среди несовершеннолетних в современных условиях. Рассмотрены особенности профессиональной подготовки выпускников юридических вузов МВД Украины к осуществлению профилактической и коррекционной работы с этой категорией детей в системе деятельности правоохранительных органов. На основе проведенного теоретического анализа проблемы, учета результатов констатирующего эксперимента обоснована структура профессиональной готовности курсантов юридического вуза как интегративного личностного образования будущего сотрудника криминальной милиции по делам несовершеннолетних, представленная взаимодействием мотивационно-ценностного, содержательного, психологического и функционально-определяющего компонентов и характеризующаяся наличием системы соответствующих знаний и умений, иерархии социально значимых ориентаций, соответствующей моральнопсихологической позиции и личностных качеств, которые интегрируют профессиональный интерес, производственный долг, адекватную рефлексию и стимулируют потребность личного творческого поиска путей усовершенствования профилактики девиантного поведения подростков группы риска.

Опис

Колісніченко, В. В. Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками “групи ризику” : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колісніченко Владислав Васильович, Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – 22 с.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 13.00.04, підлітки “групи ризику”, неповнолітні, майбутні правоохоронці, професійна підготовка, міжпредметні зв’язки, профілактична робота, правоохоронці, подростки “группы риска”, несовершеннолетние, будущие правоохранители, профессиональная подготовка, teenagers of “risk group”, pedagogical neglect, minors, future workers of legal bodies, professional training, intersubject connections, readiness, preventive work

Бібліографічний опис