Соціологічний погляд на конвертацію капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 425-428

Анотація

Досліджено поняття «капітал» не з економічної позиції, а в більш широкому соціальному сенсі. Зазначено, що соціальні зв’язки, які має індивід, також можуть розглядатися як запас, що формується інвестиціями і приносить віддачу і відповідно може виступати як соціальний різновид капіталу.
The concept of "capital" was studied not from an economic point of view, but in a broader social sense. It is noted that the social connections that an individual has can also be considered as a stock that is formed by investments and brings a return and, accordingly, can act as a social type of capital.
Исследовано понятие "капитал" не с экономической позиции, а в более широком социальном смысле. Отмечено, что социальные связи, которые имеет индивид, также могут рассматриваться как формируемый инвестициями запас, приносящий отдачу и соответственно может выступать как социальная разновидность капитала.

Опис

Бобро, Н. В. Соціологічний погляд на конвертацію капіталу / Наталія Валеріївна Бобро // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 425-428.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, капітал, capital, капитал, економічний капітал, economic capital, экономический капитал, культурний капітал, cultural capital, культурный капитал, соціальний капітал, social capital, социальный капитал

Бібліографічний опис