Блокчейн як запорука валютної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Східна Європа: економіка, бізнес та управління, – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 359-363

Анотація

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам використання технології блокчейн як елементу валютної безпеки в Україні. Проаналізовано сучасний стан фінансової безпеки та її валютної складової. Охарактеризовано сучасні тенденції у сфері використання технології блокчейн. Обгрунтовано доцільність застосування технології блокчейн щодо підвищення рівня валютної безпеки в сучасних умовах господарювання.
The article is devoted to theoretical and practical aspects of using technology as a part of blockchain monetary security in Ukraine.The present state of financial security and its currency component are analyzed.The modern tendencies in the using of blockchain technology are described.The expediency of using the blockchain technology to increase the level of monetary security in modern economic conditions is substantiated.The relevance of this article is the need to improve the provision of monetary component of financial security in using technology blockchain in Ukraine.
Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам использования технологии блокчейн как элемента валютной безопасности в Украине. Проанализировано современное состояние финансовой безопасности и ее валютной составляющей. Охарактеризованы современные тенденции в сфере использования технологии блокчейн. Обоснована целесообразность применения технологии блокчейн по повышению уровня валютной безопасности в современных условиях хозяйствования.

Опис

Маковоз, О.С. Блокчейн як запорука валютної безпеки [Електронний ресурс] / О.С. Маковоз, Т.С. Передерій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління, – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 359-363. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/12-2018-ukr.

Ключові слова

блокчейн, переваги, загрози, ризик, фінансова система, фінансова безпека, риск, угрозы, преимущества, криптовалюта, финансовая безопасность, финансовая система, financial system, financial security, cryptocurrency, blockchain, advantages, threat, risk, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис