Навчання курсантів-правоохоронців професійній англійській мові як фактор формування професійної компетенції фахівця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: The 16th International scientific and practical conference (Berlin, Germany, September 11-13, 2022). - Berlin, 2022. - P. 120-130

Анотація

Розглянуто процес формування іншомовної комунікативної компетентності як один із важливих аспектів професійної підготовки курсантів-правоохоронців. Виділено елементи змістовного компоненту професійно-орієнтованого навчання англійської мови у закладах вищої освіти системи МВС.
The process of formation of foreign language communicative competence is considered as one of the important aspects of professional training of law enforcement cadets. The elements of the content component of professionally oriented teaching of the English language in institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs system are highlighted.
Рассмотрен процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентности как один из важных аспектов профессиональной подготовки курсантов-правоохранителей. Выделены элементы содержательного компонента профессионально ориентированного обучения английскому языку в учреждениях высшего образования системы МВД.

Опис

Ключові слова

заклади вищої освіти системи МВС, institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs, заведения высшего образования системы МВД, професійна компетенція фахівця, professional competence a specialist, профессиональная компетенция специалиста, професійна англійська мова, professional English, профессиональный английский язык, професійно орієнтована комунікація, professionally oriented communication, профессионально ориентированная коммуникация, іншомовна комунікативна компетентність, foreign language communicative competence, иноязычная коммуникативная компетентность, курсанти-правоохоронці, law enforcement cadets, курсанты-правоохранители

Бібліографічний опис

Білоусов, А. В. Навчання курсантів-правоохоронців професійній англійській мові як фактор формування професійної компетенції фахівця / Білоусов Артем Віталійович, Бабак Ганна Сергіївна // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: The 16th International scientific and practical conference (Berlin, Germany, September 11-13, 2022). - Berlin, 2022. - P. 120-130.