Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми

Abstract
У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми, кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні аспекти протидії цьому негативному явищу; розглянуто відповідний міжнародний досвід, а також кадрове забезпечення правоохоронних органів. Досліджено використання інформаційних технологій і технічних засобів у протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми.
The materials of the conference outline the most pressing problems of countering cybercrime and human trafficking at the present stage; analyzed the issues of legal and organizational support for countering cybercrime and human trafficking, criminal law, procedural and forensic aspects of countering this negative phenomenon; considered the relevant international experience, as well as personnel provision of law enforcement agencies. The use of information technologies and technical means in the fight against cybercrime and human trafficking has been investigated.
В материалах конференции обозначены наиболее актуальные проблемы противодействия киберпреступности и торговле людьми на современном этапе; проанализированы вопросы правового и организационного обеспечения противодействия киберпреступности и торговле людьми, уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты противодействия этому негативному явлению; рассмотрен соответствующий международный опыт, а также кадровое обеспечение правоохранительных органов. Исследовано использование информационных технологий и технических средств в борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми.
Description
Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; громад. спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків: ХНУВС, 2021. – 92 с.
Keywords
Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, протидія злочинності, торгівля людьми, кіберзлочинність, правоохоронні органи, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, противодействие преступности, торговля людьми, киберпреступность, правоохранительные органы, law enforcement agencies, cybercrime, cybercrime combating, combating crime, human trafficking
Citation
Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 травня 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; ГС «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с.
Collections