Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 36-47

Анотація

Розглянуто соціально негативні явища, які мають місце в економіці України, та їх вплив на стан злочинності. Проаналізовано причини й умови, що сприяють тінізації економіки та вчиненню злочинів, обумовлених цим процесом. The socially negative phenomena, taking place in the economy of Ukraine, and their influence on the state of criminality, are considered. Reasons and terms, assisting shadowing of economy and committing crime, conditioned by this process, are analysed. Рассмотрены социально негативные явления, имеющие место в экономике Украины, и их влияние на состояние преступности. Проанализированы причины и условия, способствующие тенизации экономики и совершению преступлений, обусловленных этим процессом.

Опис

Веприцький, Р. С. Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність / Р. С. Веприцький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 36-47.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинність, преступность, criminality, тіньова економіка, теневая экономика, shadow economy, суб’єкти господарювання, субъекты хозяйствования, subjects of management, економічні злочини, экономические преступления, economic crimes, причини, reasons

Бібліографічний опис