До питання професійно-орієнтованого формування конфліктологічної культури особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 60-67.

Анотація

Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції на етапі професійного навчання в умовах реформування відомчої освіти МВС. Визначені окремі компоненти конфліктної взаємодії поліцейських в службових ситуаціях, проаналізовані педагогічні рівні та механізми розвитку особистісної конфліктологічної культури працівників підрозділів Національної поліції України в процесі фахової підготовки.
Some professional-pedagogical aspects of conflict training of police officers at the stage of professional training in the conditions of reforming departmental education of the Ministry of Internal Affairs are considered. Separate components of conflict interaction of police officers in service situations are identified, pedagogical levels and mechanisms of development of personal conflict culture of employees of the National Police of Ukraine in the process of professional training are analyzed.
Рассмотрены некоторые профессионально-педагогические аспекты конфликтологической подготовки сотрудников полиции на этапе профессионального обучения в условиях реформирования ведомственного образования МВД. Определены отдельные компоненты конфликтного взаимодействия полицейских в типичных служебных ситуациях, проанализированы педагогические уровни и механизмы развития личностной конфликтологической культуры работников подразделений Национальной полиции Украины в процессе профессиональной подготовки.

Опис

Гіренко, С. П. До питання професійно-орієнтованого формування конфліктологічної культури особистості / Сергій Петрович Гіренко // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 60-67.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, поліція, police, полиция, конфліктологічна культура, conflict culture, конфликтологическая культура, фахова підготовка, professional training, профессиональная подготовка, конфліктологічна компетентність, conflict competence, конфликтологическая компетентность, заклади вищої освіти МВС, institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs, заведения высшего образования МВД

Бібліографічний опис