Визначення юридичних гарантій як елемент захисту прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 50-54

Анотація

Розглянуто визначення поняття «права людини». Зазначається, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту прав людини. Наведено видову класифікацію прав людини. Проаналізовано юридичні гарантії прав людини з позиції юриспруденції та філософсько-правового інструменталізму.
The definition of the concept of "human rights" is considered. It is noted that the right to protection takes on special significance in the context of the protection of human rights. The attention was paid to the characterization and the specific classification of the mechanism of human rights protection. A specific classification of human rights is given. The legal guarantees of human rights from the standpoint of jurisprudence and philosophical and legal instrumentalism are analyzed.
Приведено определение термина «права человека». Отмечается, что особое значение в контексте защиты прав человека приобретает именно право на защиту. Акцентировано внимание на характеристике и видовой классификации механизма защиты прав человека. Проведена видовая классификация прав человека. Проанализированы юридические гарантии прав человека с позиции юриспруденции и философско-правового инструментализма.

Опис

Пайда Ю. Ю. Визначення юридичних гарантій як елемент захисту прав людини / Пайда Ю. Ю. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 2. – С. 50-54.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права людини, гарантії прав людини, юридичні гарантії, права человека, гарантии прав человека, юридические гарантии, human rights, human rights guarantee, legal guarantees

Бібліографічний опис