Особливості службового часу поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю каф. труд. та господар. права Харк. нац. ун-ту внутр. справ ( м. Харків, 3 листоп. 2017 р.) . – Xарків: ХНУВС, 2017. – C. 164-166

Анотація

Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та службовцями правоохоронних органів.Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, державних службовців та службовців правоохоронних органів. The collection contains theses of reports devoted to topical issues of labour law and social welfare law, in particular challenges of legal regulation of relations in the field of service career and social protection of officers of public authorities. For scientists, officers of labour and social protection bodies, servants of public authorities. Сборник содержит тезисы докладов, посвященных актуальным проблемам сферы действия трудового права и права социального обеспечения, в частности правовому регулированию отношений по прохождению службы государственными служащими и служащими правоохранительных органов. Для научных работников, работников органов труда и социальной защиты, государственных служащих и служащих правоохранительных органов.

Опис

Гончарук, В. В. Особливості службового часу поліцейських / Гончарук, В. В. // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю каф. труд. та господар. права Харк. нац. ун-ту внутр. справ ( м. Харків, 3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2017. – C. 164-166

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine

Бібліографічний опис