Організаційно-економічний механізм суб’єкта господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 235 - 236.
Abstract
Зазначається, що під організаційно-економічним механізмом керування розуміється система забезпечення взаємозалежної діяльності функціональних підрозділів у межах установленої організаційної структури, ефективного планування й оптимального розподілу й комбінації стратегічних ресурсів з метою досягнення бажаного результату реалізації стратегії розвитку. Система управління взаємозалежна із процесами, що відбуваються на підприємстві, і перебуває з ними у взаємодії та взаєморозвитку. Система керування інтегрується в управління підприємством, що, у свою чергу, забезпечує гнучкість, динамічність, безперервний розвиток, погодженість формальних і неформальних відносин. Отмечается, что под организационно-экономическим механизмом управления понимается система обеспечения взаимосвязанной деятельности функциональных подразделений в пределах установленной организационной структуры, эффективного планирования и оптимального распределения и комбинации стратегических ресурсов с целью достижения желаемого результата реализации стратегии развития. Система управления взаимосвязана с происходящими на предприятии процессами и находится с ними во взаимодействии и взаиморазвитии. Система управления интегрируется в управление предприятием, что в свою очередь обеспечивает гибкость, динамичность, непрерывное развитие, согласованность формальных и неформальных отношений. It is noted that the organizational and economic management mechanism is understood system of ensuring the interdependent activities of functional units within the established organizational structure, effective planning and optimal allocation and combination of strategic resources in order to achieve the desired result of the development strategy. The management system is interdependent with the processes taking place in the enterprise, and is in interaction and mutual development with them. The management system is integrated into the management of the enterprise, which, in turn, provides flexibility, dynamism, continuous development, coherence of formal and informal relations.
Description
Amit Kumar. Організаційно-економічний механізм суб’єкта господарювання / Amit Kumar, С. О. Ткаченко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 235 - 236.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, організаційно-економічний механізм, суб’єкти господарювання, организационно-экономический механизм, субъекты хозяйствования, organizational and economic mechanism, business entities
Citation