Обґрунтування впровадження в навчальний процес спеціальних підготовчих вправ координаційно-рухової спрямованості, потрібних для формування тих умінь і навичок, що використовуються під час застосування заходів поліцейського примусу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 315-317.

Анотація

Аналіз спеціальної літератури, бесіди, спостереження та власний досвід викладання свідчить, що активізація координаційної підготовки курсантів сприяє накопиченню рухового досвіду в фонових рівнях та покращає формування взаємозв’язків між ними. Дані позитивні зміни в змозі посприяти підвищенню якості оволодіння необхідними тактико-технічними діями та їх вмілому застосуванню в майбутній діяльності.
The analysis of special literature, conversations, observations and teaching experience shows that the activation of cadets' coordination training contributes to the accumulation of motor experience in the background levels and improves the formation of relationships between them. These positive changes can help improve the quality of mastering the necessary tactical and technical actions and their skillful application in future activities.
Анализ специальной литературы, беседы, наблюдения и опыт преподавания свидетельствует, что активизация координационной подготовки курсантов способствует накоплению двигательного опыта в фоновых уровнях и улучшает формирование взаимосвязей между ними. Данные положительные изменения способны способствовать повышению качества овладения необходимыми тактико-техническими действиями и их умелому применению в будущей деятельности.

Опис

Моргунов, О. А. Обґрунтування впровадження в навчальний процес спеціальних підготовчих вправ координаційно-рухової спрямованості, потрібних для формування тих умінь і навичок, що використовуються під час застосування заходів поліцейського примусу / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 315-317.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, спеціальна фізична підготовка, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, фізична підготовка, физическая подготовка, physical training, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, спеціальні підготовчі вправи, специальные подготовительные упражнения, special preparatory exercises, координаційно-рухові дії, координационно-двигательные действия, coordination-motor actions, застосування фізичної сили, применение физической силы, use of physical force, заходи поліцейського примусу, меры полицейского принуждения, police coercion

Бібліографічний опис