Економічна безпека України в умовах загострення світової конкуренції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 250-252

Анотація

У тезах констатується, що у світовому економічному просторі відбуваються суттєві зміни. На глобальному рівні загострюються економічні, екологічні, соціальні суперечності. Більшість країн орієнтується на перегляд економічної політики і зміцнення своєї економічної безпеки. Пропонується – для успішного захисту національних економічних інтересів на світових ринках Україні доцільно наполегливо розвивати великі підприємства в організаційній формі міжнародних корпорацій. The theses state that significant changes are taking place in the world economic space. At the global level, economic, environmental, and social contradictions are sharpening. Most countries are focused on viewing economic policies and strengthening their economic security. It is proposed that in order to successfully protect national economic interests in the world markets of Ukraine, it is advisable to aggressively develop large enterprises in the organizational form of international corporations. В тезисах констатируется, что в мировом экономическом пространстве происходят существенные изменения. На глобальном уровне обостряются экономические, экологические, социальные противоречия. Большинство стран ориентируется на просмотр экономической политики и укрепления своей экономической безопасности. Предлагается - для успешной защиты национальных экономических интересов на мировых рынках Украины целесообразно настойчиво развивать крупные предприятия в организационной форме международных корпораций.

Опис

Ковальов Є.В. Економічна безпека України в умовах загострення світової конкуренції / Є.В.Ковальов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 р.) МВС України, Харків. нац.. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 361 с., С. 250-252.

Ключові слова

світова конкуренція, протекціонізм, транснаціональні корпорації, економічна безпека, мировая конкуренция, протекционизм, транснациональные корпорации, экономическая безопасность, world competition, protectionism, transnational corporations, economic security

Бібліографічний опис