Як змінилася логістика в Україні під час війни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 200-202
Abstract
Розглянуто проблеми, з яким стикаються учасники транспортно-експедиторської галузі під час війни. Зазначено, що логістика не зупиниться, бо її функціонування забезпечують висококласні фахівці. З іншого боку, є цілий ряд об’єктивних факторів, точний прогноз щодо яких зараз зробити неможливо, але при тому вони впливають на сферу. Перемоги на фронті, валютні коливання, намір НБУ "відпустити" курс гривні. Усе це далеко не повний перелік того, що впливатиме на логістичні маршрути, міжнародну торгівлю та купівельну спроможність українського споживача. Тож з упевненістю зараз можна говорити лиш про те, що усім фахівцям, задіяним у галузі, і надалі буде потрібно плекати свою стійкість, працездатність, адаптивність та професійну гнучкість.
The problems faced by the members of the transport and forwarding industry during the war are considered. It is noted that logistics will not stop, because its functioning is ensured by high-class specialists. On the other hand, there are a number of objective factors that are currently impossible to make an accurate forecast for, but nevertheless affect the field. Victories at the front, currency fluctuations, the NBU's intention to "let go" of the hryvnia exchange rate. All this is far from a complete list of what will affect logistics routes, international trade and the purchasing power of the Ukrainian consumer. So now we can only say with confidence that all specialists involved in the industry will continue to need to nurture their stability, efficiency, adaptability and professional flexibility.
Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются участники транспортно-экспедиторской отрасли во время войны. Отмечено, что логистика не остановится, потому что ее функционирование обеспечивают высококлассные специалисты. С другой стороны, есть целый ряд объективных факторов, точный прогноз по которым сейчас сделать невозможно, но при этом они влияют на сферу. Победы на фронте, валютные колебания, намерение НБУ "отпустить" курс гривны. Все это далеко не полный список того, что будет влиять на логистические маршруты, международную торговлю и покупательную способность украинского потребителя.
Description
Фурса, В. А. Як змінилася логістика в Україні під час війни / Вікторія Анатоліївна Фурса // Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та без-пека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 200-202.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, транспортно-експедиторська галузь, transport and forwarding industry, транспортно-экспедиторская отрасль, логістика, logistics, логистика, війна, war, война
Citation