Основні теорії виникнення домашнього насильства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. - С. 301 - 304

Анотація

Розглянуто основні підходи до виникнення домашнього насильства. Проаналізовано провідні теорії соціально-психологіний підхід, соціокультурний підхід, міжособистісні теорії, циклічну теорію насильства Л. Уолкер, індивідуально-психологічний підхід.
The main approaches to the occurrence of domestic violence are considered. The leading theories of the socio-psychological approach, the socio-cultural approach, interpersonal theories, the cyclic theory of violence L. Walker, the individual psychological approach are analyzed.
Рассмотрены основные подходы к возникновению домашнего насилия. Проанализированы ведущие теории социально-психологического подхода, социокультурного подхода, межличностные теории, циклической теории насилия Л. Уолкер, индивидуально-психологический подход.

Опис

Мамедова Е. Г. Основні теорії виникнення домашнього насильства / Е. Г. Мамедова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 301 - 304.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, домашнє насильство, Уолкер Л., сімейне насильство, домашнее насилие, семейное насилие, domestic violence, family violence, Walker L.

Бібліографічний опис