Актуальні питання залучення інвестицій до регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 400-402.

Анотація

Зазначено, що вирішенню проблем, пов’язаних із залученням інвестицій до регіону, сприятиме організаційно-економічний механізм, який включає умови, сфери регулювання та комплекс організаційно-економічних інструментів, згрупованих у функціональні блоки: субсидії; гарантії; тарифи, ціни; програми, плани; нормативи; пільги; податки; організаційні заходи. Цільове використання механізму та його інструментів сприятиме розвитку регіональних ринків, підвищенню ефективності взаємодій між агентами економічної діяльності й підвищенню ефективності регіональної та державної інвестиційної політики. Отмечено, что решению проблем, связанных с привлечением инвестиций в регион, будет способствовать организационно-экономический механизм, включающий условия, сферы регулирования и комплекс организационно экономических инструментов, сгруппированных в функциональные блоки: субсидии; гарантии; тарифы, цены; программы, планы; нормативы; льготы; налоги; организационные мероприятия. Целевое использование механизма и их инструментов будет способствовать развитию региональных рынков, повышению эффективности взаимодействий между агентами экономической деятельности и повышению эффективности региональной и государственной инвестиционной политики. It is noted that the solution of problems associated with attracting investments to the region will be facilitated by an organizational and economic mechanism, including conditions, areas of regulation and a set of organizational and economic instruments grouped into functional blocks: subsidies; warranty; tariffs, prices; programs, plans; standards; privileges; taxes; organizational measures. The intended use of the mechanism and their tools will contribute to the development of regional markets, increase the efficiency of interactions between agents of economic activity and increase the efficiency of regional and state investment policies.

Опис

Петровська С. А. Актуальні питання залучення інвестицій до регіону / С. А. Петровська, В. А. Цибулько // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 400-402.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інвестиції, инвестиции, investments, залучення інвестицій, привлечение инвестиций, attraction of investments, інвестиційна привабливість, инвестиционная привлекательность, investment attractiveness, економіка регіону, экономика региона, regional economy, конкурентоспроможність регіону, конкурентоспособность региона, competitiveness of the region, підвищення інвестиційної привабливості регіону, повышение инвестиционной привлекательности региона, increasing the investment attractiveness of the region

Бібліографічний опис