Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант») : [3-є вид.]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 було розроблено програмний продукт «Навчальний ЄРДР», який являє собою WEB-орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР і надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР.
Due to the need for cadets to acquire skills practical work with the Unified Register of Pre-trial Investigations, employees of the research laboratory for the development of information technology in collaboration with faculty No. 1, developed the software product "Training Unified Register of Pre-trial Investigations", which is a WEB-oriented software product that externally simulates the registry interface and enables students to acquire practical skills in working with the Unified Register of Pre-trial Investigations.
В связи с необходимостью приобретения курсантами навыков практической работы с Единым реестром досудебных расследований, работниками научно-исследовательской лаборатории по проблемам развития информационных технологий в сотрудничестве с факультетом № 1 был разработан программный продукт «Учебный Единый реестр досудебных расследований», который представляет собой WEB-ориентированный программный продукт, внешне имитирует интерфейс реестра и дает возможность курсантам приобрести практические навыки работы с Единым реестром досудебных расследований.

Опис

Ключові слова

Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна, Національна поліція України, Єдиний реєстр досудових розслідувань, web-орієнтований програмний продукт, курсанти

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант») / [Коршенко В. А., Пашнєв, Д. В., Грінченко, Є. М. та ін. ]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-досл. лаб. з проблем інформ. технологій та протидії злочинності у кіберпросторі, Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства ф-ту № 1. – 3-є вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУВС, 2022. – 33 с.