Емоційний інтелект як професійно значуща риса особистості майбутніх офіцерів поліції та її формування у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 234-235

Анотація

Визначено й обґрунтовано необхідність формування і розвитку емоційного інтелекту як професійно значущої якості особистості майбутніх офіцерів поліції. Показано можливість і доцільність проведення з курсантами як майбутніми офіцерами поліції тренінгів емоційного інтелекту з відпрацюванням професійно необхідних гнучких умінь і навичок розуміння, контролю й управління емоціями.
The need for the formation and development of emotional intelligence as a professionally significant personality quality of future police officers is defined and substantiated. The possibility and expediency of conducting emotional intelligence training with cadets as future police officers with the practice of professionally necessary flexible abilities and skills of understanding, controlling and managing emotions is shown.
Определена и обоснована необходимость формирования и развития эмоционального интеллекта как профессионально значимого качества личности будущих офицеров полиции. Показана возможность и целесообразность проведения с курсантами как будущими офицерами полиции тренинга эмоционального интеллекта с отработкой профессионально необходимых гибких умений и навыков понимания, контроля и управления эмоциями.

Опис

Ключові слова

емоційний інтелект, гнучкі уміння, професійна діяльність, майбутні офіцери поліції, emotional intelligence, flexible skills, professional activity, future police officers, эмоциональный интеллект, гибкие умения, профессиональная деятельность, будущие офицеры полиции

Бібліографічний опис

Тюріна, В. О. Емоційний інтелект як професійно значуща риса особистості майбутніх офіцерів поліції та її формування у сучасних умовах / Валентина Олександрівна Тюріна // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 234-235.