The semantic content of the values of police officers with different levels of personal and professional fulfilment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вiсник Мукачiвського державного унiверситету. Сер.: Педагогiка та психологiя. – 2022. – №1, т. 8. – С. 31-37

Анотація

У статті презентовано стислий огляд теоретичних напрацювань щодо ціннісної сфери поліціантів в українських і закордонних студіях. Констатовано, що у царині психології особистісні цінності часто є об’єктом дослідження та мають різноманітне трактування. Акцентовано увагу на тому, шо у контексті цієї роботи цінності розуміються як глибоко вкорінені мотиви, що формують семантичний зміст установок й стандартів поведінки особистості, що у професійному сенсі вдосконалює усвідомлення фахівцем не тільки важливості своєї професійної діяльності, але й значущості власного внеску у якісне її виконання. Цінності поліціантів відіграють важливу роль у їх ефективному психологічному функціонуванні та орієнтують щодо подальшого розвитку. Мета статті полягала у встановленні семантичного змісту цінностей та життєвих сфер у поліціантів із різним рівнем особистісно-професійної здійсненності (ОПЗ). В емпіричному дослідженні для формування груп було застосовано кластерний аналіз за методом k-середніх із використанням даних, отриманих за допомогою опитувальника особистісної здійсненності (ОЗ) О. Штепи та опитувальника професійного самоздійснення (ПС) О. Кокуна. Дані, отримані у дослідженні ОПЗ, дозволили розподілити загальну вибірку поліцейських із 203 осіб, на три групи: перша група (низький рівень ОПЗ) склала 68 осіб, друга група (високий рівень ОПЗ) – 92 респондентів, третя група (середній рівень ОПЗ) – 42 досліджуваних. Емпірично встановлено, що поліцейські з низьким рівнем ОПЗ вирізняються прагненням до фінансової стабільності, для них важливо мати час на зайняття улюбленою справою, що дозволяє їм відновлювати ресурси. Поліціанти з високим рівнем ОПЗ піклуються про власний імідж, здатні креативно вирішувати складні завдання, переймаються проблемами суспільного розвитку та прагнуть досягнути успіху в професії. Для поліцейських з низьким рівнем ОПЗ значущими є сфери професійного та сімейного життя. У поліцейських з високим рівнем ОПЗ домінуючими виявилися сфери професійного, сімейного й суспільного життя, поєднання яких є оптимальним для кваліфікованих правоохоронців. Поліціанти з високим рівнем ОПЗ воліють повноцінно реалізувати себе у професії, хочуть бути затребуваними в ній, мати позитивний імідж, водночас приділяти час сім’ї та навчанню.
The article presents a brief overview of theoretical developments in the field of values of police officers in domestic and foreign studies. It is stated that in the field of psychology, personal values are often the object of research and usually have a variety of interpretations. Attention is focused on the fact that in the context of this work, values are understood as deeply rooted motives that form the semantic content of attitudes and standards of personal behaviour, which in the professional sense improves the specialist’s awareness of not only the importance of her/his professional activity but also the significance of her/his own contribution to its qualitative performance. The values of police officers play an important role in their effective psychological functioning and guide their further development. The aim of the article was to establish the semantic content of values and spheres of life in police officers with different levels of personal and professional fulfilment (PPF). To form the groups in the empirical study, the cluster analysis was applied by the k-means using data obtained with the help of the questionnaire of personal fulfilment (PF) by O. Shtepa and the questionnaire of professional self-fulfilment (PS) by O. Kokun. The data obtained in the study of PPF allowed dividing the total selection of police officers, which included 203 people, into three groups: the first group (low level of PPF) included 68 persons, the second group (high level of PPF) – 92 respondents, the third group (medium level of PPF) – 42 surveyed. It has been empirically established, that police officers who have a low level of PPF stand out by their striving for financial stability, and they need to have time for hobbies, which allows them to replenish resources. Police officers who obtain a high level of PPF take care of their image, they can creatively solve complex problems, they care about social development issues and strive for success in the profession. Professional and family life are important for police officers with a low level of PPF. Spheres of professional, family, and social life, the combination of which is optimal for qualified law enforcement officers, have become dominant within police officers with the high level of PPF. Police officers with the high level of PPF prefer to fully realize themselves in the profession, they want to be valued within it, to have a positive image, while devoting time to family and study.
В статье представлен краткий обзор теоретических наработок по ценностной сфере полицейских в украинских и зарубежных студиях.

Опис

Ponomarenko, Ya. S. The semantic content of the values of police officers with different levels of personal and professional fulfilment / Yana S. Ponomarenko // Науковий вiсник Мукачiвського державного унiверситету. Сер.: Педагогiка та психологiя. – 2022. – №1, т. 8. – С. 31-37. – DOI: https://doi.org/10.52534/msu-pp.8(1).2022.31-37.
Ponomarenko, Ya.S. (2022). The semantic content of the values of police officers with different levels of personal and professional fulfilment. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”, 8(1), 31-37.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, життєві сфери, особистісна здійсненність, професійне самоздійснення, професійні цінності, поліцейський, жизненные сферы, личностная осуществимость, профессиональное самоосуществление, полицейский, профессиональные ценности, spheres of life, personal fulfilment, professional self-fulfilment, police officers, professional values

Бібліографічний опис