Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 153-158

Анотація

Зазначено, що у сучасних умовах виникла об’єктивна необхідність утворити спеціальну організаційно-штатну структуру в системі МВС України для захисту прав і законних інтересів особового складу та суттєво підвищити роль і активність громадських формувань, які призначені для вирішення цих питань - професійних спілок (асоціацій) працівників органів внутрішніх справ. Отмечено, что в современных условиях возникла объективная необходимость создать специальную организационно-штатную структуру в системе МВД Украины для защиты прав и законных интересов личного состава и существенно повысить роль и активность общественных формирований, предназначенных для решения этих вопросов - профессиональных союзов (ассоциаций) сотрудников органов внутренних дел. It is noted that in modern conditions there is an objective need to create a special organizational and staff structure in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to protect the rights and legitimate interests of personnel and significantly increase the role and activity of public groups designed to address these issues - trade unions (associations) of employees of internal affairs bodies.

Опис

Мельник, К. Ю. Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ України / К. Ю. Мельник // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 153-158

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, профспілки, профсоюзы, соціально-правовий статус, социально-правовой статус, social legal status, правовий захист, правовая защита, legal defense, соціальний захист, социальная защита, social protection, професійні спілки, профессиональные союзы, trade unions

Бібліографічний опис