Феномен заздрісності у сучасних дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 15 квіт. 2021 р.). — Харків: ХНУВС, 2021. – С. 67-69

Анотація

Розглянуто психологічні механізми формування заздрісності та її детермінанти. Особливості заздрісності у суб’єктів з різним типом локусу контрою та взаємозв’язок суб’єктивних властивостей особистості з заздрісністю. Заздрісність як механізм віктимізіції, вплив рівня соціальної адаптації та суб’єктивного благополуччя.
Psychological mechanisms of envy formation and its determinants are considered. Peculiarities of envy in subjects with different types of locus of control and the relationship of subjective personality traits with envy. Envy as a mechanism of victimization, the influence of the level of social adaptation and subjective well-being.
Рассмотрены психологические механизмы формирования завистливости и ее детерминанты. Особенности завистливости у субъектов с разным типом локуса контроля и взаимосвязь субъективных свойств личности с завистливостью. Завистливость как механизм виктимизиции, влияние уровня социальной адаптации и субъективного благополучия.

Опис

Євдокімова, О. О. Феномен заздрісності у сучасних дослідженнях / Олена Олександрівна Євдокімова, Олена Миколаївна Мохорєва // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 15 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2021. – С. 67-69.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, заздрісність, завистливость, envy, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists

Бібліографічний опис