Дослідження психологічного впливу слідчих на учасників слідчих дій у рамках судово-психологічної експертизи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 26-29.

Анотація

Описується компетентність роботи судового експертапсихолога при дослідженні методів психологічного впливу під час допиту із застосуванням відеозапису. Аналізуються методи впливу на психіку особистості допитуваного.
The competence of the work of a forensic expert psychologist in researching methods of psychological influence during interrogation with the use of video recording is described. The methods of influencing the psyche of the interrogated personality are analyzed.
Описывается компетентность работы судебного экспертапсихолога при исследовании методов психологического воздействия в ходе допроса с применением видеозаписи. Анализируются методы воздействия на психику личности допрашиваемого.

Опис

Бабенко, О. О. Дослідження психологічного впливу слідчих на учасників слідчих дій у рамках судово-психологічної експертизи / Оксана Олександрівна Бабенко // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 26-29.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, психологічний вплив, psychological influence, психологическое воздействие, судово-психологічна експертиза, forensic psychological examination, слідчий, investigator, следователь, допит, interrogation, допрос, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология

Бібліографічний опис