Поліцейський квест як засіб формування професійної компетентності майбутніх слідчих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційна педагогіка. - 2022. - Вип. 49, т. 2. - С. 110-115

Анотація

Обґрунтовано дидактичні можливості застосування поліцейського квесту задля формування професійної компетентності майбутніх слідчих. Презентовано практичне застосування квесту під час проведення практичного заняття. Наголошено, що застосування поліцейського квесту в освітньому процесі дозволяє залучити майбутніх фахіців слідства до безпосереднього виконання майбутніх професійних завдань, складання відповідних документів, здійснювати взаємодію з іншими учасниками слідчого процесу, що дозволить підвищити рівень їх професійної компетентності.
The didactic possibilities of using the police quest for the formation of professional competence of future investigators are substantiated. The practical application of the quest during a practical session is presented. It is emphasized that the use of the police quest in the educational process allows to involve future investigative specialists in the direct performance of future professional tasks, drawing up relevant documents, interacting with other participants in the investigative process, which will increase the level of their professional competence.
Обоснованы дидактические возможности применения полицейского квеста для формирования профессиональной компетентности будущих следователей. Представлено практическое применение квеста при проведении практического занятия. Отмечено, что применение полицейского квеста в образовательном процессе позволяет привлечь будущих специалистов следствия к непосредственному выполнению будущих профессиональных задач, составлению соответствующих документов, осуществлять взаимодействие с другими участниками следственного процесса, что позволит повысить их профессиональную компетентность.

Опис

Скляр, О. С. Поліцейський квест як засіб формування професійної компетентності майбутніх слідчих / Скляр О. С. // Інноваційна педагогіка. - 2022. - Вип. 49, т. 2. - С. 110-115. - DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/49.2.22.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, квест, quest, поліцейський квест, police quest, полицейский квест, освітній процес, educational process, образовательный процесс, професійна компетентність, professional competence, профессиональная компетентность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, слідчі, investigators, следователи, поліцейські, police officers, полицейские, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность, курсанти, cadets, курсанты, здобувачі освіти, education seekers

Бібліографічний опис