Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 287-292

Анотація

Досліджено напрацювання вчених щодо категорії "сфера дії трудового права". Обгрунтовано, що сфера дії трудового права передусім вказує на ту область суспільних відносин, які охоплені цією галуззю права. Scientists' achievements concerning category "sphere of labour law action" are researched. It is grounded that the sphere of labour law action points first of all at the sphere of public relations covered by this branch of law. Исследованы наработки ученых относительно категории "сфера действия трудового права". Обосновано, что сфера действия трудового права прежде всего указывает на ту область общественных отношений, которые охвачены этой отраслью права.

Опис

Мельник, К. Ю. Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права / К. Ю. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 287-292.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, погляди вчених, взгляды ученых, scientific views, сфера дії трудового права, сфера действия трудового права, sphere of labour law action, термінологія, терминология, terminology

Бібліографічний опис