Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 5. - С. 10-15.

Анотація

Удосконалено типову схему організації оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування оперативними підрозділами кримінальної поліції. Визначено категорії осіб, від яких може бути отримано первинну інформацію про одержання неправомірної вигоди службовою особою органів місцевого самоврядування. Встановлено, що зважаючи на різноплановість діяльності кожного з відділів та підрозділів кримінальної поліції, для зручності в користуванні та систематизації інформації, отриманої в процесі оперативного обслуговування органів місцевого самоврядування, необхідно активізувати заведення документальних справ щодо об’єктів та сфер місцевого самоврядування, а також наповнення відповідних баз даних інформацією яку можна використати в процесі оперативно-службової діяльності.
It was improved scheme of operative search of the primary operational and investigative information on obtaining illegal benefits officials in local government operational units of criminal police. Defined categories of persons from which can be obtained basic information about how to obtain undue advantage by an official of the local government. It was found that in spite of the diversity of the activities of each of the departments and units of the criminal police, for ease of use and systematization of information obtained in the course of operational services of local governments, to intensify places documentaries cases of objects and areas of local government, as well as filling the appropriate databases information that can be used in the course of operational activity.
Усовершенствована схема организации оперативного поиска первичной оперативно-розыскной информации о получении неправомерной выгоды должностными лицами в органах местного самоуправления оперативными подразделениями криминальной полиции. Определены категории лиц, от которых может быть получено первичную информацию о получении неправомерной выгоды должностным лицом органов местного самоуправления. Установлено, что, несмотря на разноплановость деятельности каждого из отделов и подразделений криминальной полиции, для удобства в использовании и систематизации информации, полученной в процессе оперативного обслуживания органов местного самоуправления, необходимо активизировать заведения документальных дел по объектам и сферам местного самоуправления, а также наполнения соответствующих баз данных информацией, которую можно использовать в процессе оперативно-служебной деятельности.

Опис

Болвінов С. П. Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. П. Болвінов // Форум права. – 2015. – № 5. –С. 10–15 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2015_5_4.pdf.
Болвінов С. П. "Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування." Форум права 5 (2015): 10–15.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, неправомірна вигода, службова особа, органи місцевого самоврядування, оперативно-розшукова інформація, local self-government, должностное лицо, органы местного самоуправления, оперативно-розыскная информация, illegal benefit, official

Бібліографічний опис