Міжнародний і вітчизняний досвід протидії домашньому насильству під час війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 152-155

Анотація

Домашнє насильство під час війни – це поширене явище, яке стає ще більш небезпечним, ніж у мирний час. Протидія його проявам є одним з пріоритетних напрямків діяльності урядових та неурядових організацій різних країн. Використання Україною сучасного міжнародного та вітчизняного досвіду громадських організацій у боротьбі із поширенням домашнього насильства як під час війни, так і у мирний час є складовою її ефективності. Розглянемо існуючи стратегії, які використовують громадські організації різних країн.
Domestic violence in times of war is a common phenomenon that becomes even more dangerous than in times of peace. Combating its manifestations is one of the priority areas of activity of governmental and non-governmental organizations of various countries. Ukraine's use of modern international and domestic experience of public organizations in the fight against the spread of domestic violence both during war and in peacetime is a component of its effectiveness. Let's consider existing strategies used by public organizations in different countries.
Домашнее насилие во время войны – это распространенное явление, которое становится еще более опасным, чем в мирное время. Противодействие его проявлениям является одним из приоритетных направлений деятельности правительственных и неправительственных организаций разных стран. Использование Украиной современного международного и отечественного опыта общественных организаций в борьбе с распространением домашнего насилия как во время войны, так и в мирное время является составляющей ее эффективности. Рассмотрим существующие стратегии, которые используются общественными организациями разных стран.

Опис

Ключові слова

психологія, Україна, війна, домашнє насильство, протидія домашньому насильству, зарубіжний досвід, Вірменія, Грузія, war, domestic violence, foreign experience, громадські організації, зарубежный опыт, общественные организации, домашнее насилие, война, public organizations

Бібліографічний опис

Мілорадова, Н. Е. Міжнародний і вітчизняний досвід протидії домашньому насильству під час війни / Наталя Едуардівна Мілорадова, Вікторія В’ячеславівна Доценко // Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – С. 152-155.