Особливості копінг-поведінки фельдшерів з різним рівнем психічного вигорання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. - 2011. - Вип. 41. - С. 59-67

Анотація

Наголошено, що останнім часом значно зріс інтерес до питань, пов'язаних з вивченням механізмів формування стресостійкості людини в професійній діяльності. Особливу увагу привертає проблема впливу професійної діяльності на стан психофізіологічного здоров'я фахівців, що працюють з людьми в режимі інтенсивної і емоційної напруженої взаємодії, до даної категорії відносяться і медичні працівники. Проаналізовано особливості копінг-поведінки фельдшерів з різним рівнем психічного вигорання.
It was emphasized that recently there has been a significant increase in interest in issues related to the study of mechanisms formation of a person's stress resistance in professional activities. Attracts special attention the problem of the influence of professional activity on the state of psychophysiological health of specialists, which work with people in the mode of intense and emotionally intense interaction, to this category medical workers are also included. Peculiarities of coping behavior are analyzed paramedics with different levels of mental burnout.
Отмечено, что в последнее время значительно возрос интерес к вопросам, связанным с изучением механизмов формирование стрессоустойчивости человека в профессиональной деятельности. Особое внимание привлекает проблема влияния профессиональной деятельности на состояние психофизиологического здоровья специалистов, что работают с людьми в режиме интенсивного и эмоционального напряженного взаимодействия, к данной категории относятся и медицинские работники. Проанализированы особенности копинг-поведения фельдшеров с разным уровнем психического выгорания.

Опис

Ключові слова

психічне вигорання, стрес, емоційне вигорання, копінг - поведінка, копінг-стратегії, фельдшер, psychological burnout, stress, emotional burnout, coping behavior, coping strategies, medical assistant, психологическое выгорание, стресс, эмоциональное выгорание, копинг-поведение, копинг-стратегии

Бібліографічний опис

Греса, Н. В. Особливості копінг-поведінки фельдшерів з різним рівнем психічного вигорання / Греса Н. В. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. - 2011. - Вип. 41. - С. 59-67.